Servisní podmínky

Smlouva o provedení placené opravy / servisu

 1. Ponecháním zařízení na opravu, souhlasí zákazník s provedením pozáruční opravy a se zpracováním osobních údajů v informačním systému ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
 1. Lhůta na opravu zařízení je do 10 dní. Zákazník souhlasí pro případy nedostatku náhradních dílů s prodloužením této lhůty na maximálně 30 dní. Většina oprav je, ale zhotovena v kratších lhůtách.
 1. Servis odstraní závady zařízení tak, jak byly zákazníkem udány v popisu závady.
 2. V případě vniknutí cizích látek, oxidace nebo mechanického poškození, může zařízení během servisního procesu začít vykazovat nové, původně nehlášené závady. Je to obvyklý projev poškození tohoto charakteru. Servis zásadně nenese odpovědnost za vznik těchto nových závad. Jsou důsledkem původního poškození.Sova
 3. Servis vzhledem k povaze zařízení – např. ke změnám jeho elektrických vlastností v průběhu stárnutí a používání – neručí za možné vady HW a SW, které se projeví během servisního zásahu nebo následně po jeho provedení a nesouvisí prokazatelně s tímto zásahem. Toto se týká zejména použitých zařízení. Servis taktéž neručí za poškození zařízení způsobené nutnými činnostmi směřujícími k diagnostikování závady, pokud se po stanovení dalšího postupu ukáže, že je tato oprava nerentabilní a zákazník od opravy ustoupí.
 1. Servis v žádném případě nepřebírá zodpovědnost za data ponechaná v zařízení, paměťových médiích ani nenese odpovědnost za případné ztráty dat, které nastanou zákazníkovi následkem poruchy. Zálohování dat je v plné odpovědnosti zákazníka.
 1. Diagnostika závady (199,- Kč) bude zákazníkovi účtovaná pouze v případě, kdy po přijetí přístroje v servisu, zákazník žádá vrácení přístroje bez provedení servisního zásahu (opravy).
 1. Na provedenou práci poskytuje servis záruku v délce 6 měsíců od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu 654 Občanského zákoníku, jestliže byli dodrženy následující podmínky:
 • – zařízení nebylo používáno v rozporu s návodem obsluhy
 • – v zařízení nebyly porušeny servisní plomby
 • – v zařízení nevznikla oxidace vlivem použití ve vlhkém nebo chemicky agresivním prostředí
 • – zařízení nebylo poškozeno stykem s přírodními živly (například vniknutím cizích látek jako je například voda, prach, dále oheň, žár apod.)
 • – zařízení nebylo poškozeno důsledkem živelných či jiných lokálních jevů (například bouřky, přepětí v síti apod.)
 • – zařízení nebylo provozováno či skladováno v jiných, než v návodu uvedených teplotních podmínkách
 • – zařízení nebylo mechanicky poškozeno uživatelem
 • – v zařízení nebyl proveden neodborný SW zásah
 1. Servis má právo neuznat záruční opravu, jedná-li se o opravu zařízení, ve kterém vlivem použití ve vlhkém nebo chemicky agresivním prostředí vznikla oxidace.
 1. Servis nenese zodpovědnost za vady, kde byla doporučena výměna dílů, a zákazník toto neakceptoval.
 1. Opravené zařízení se vydává na základě předložení originálu potvrzení o převzetí do opravy.
 1. Zákazník je povinen si zkontrolovat vnější stav zařízení po opravě, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 1. Místem uplatnění záruky je provozovna firmy: Tadyspravismobil.cz , 28. října 821/269, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00
 1. U zakázek, které si zákazník nevyzvedne ve lhůtě delší, než 6 měsíců od data ukončení opravy je servis oprávněn na vlastní náklady zařízení prodat a výtěžek použít na uhrazení případné vzniklé pohledávky.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

Servisní podmínky platí od 1.9.2015

TADYSPRAVISMOBIL.CZ